ADATVÉDELEM

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Ide vonatkozó határozatok és jogszabályi előírások


Utolsó módosítás dátuma: 2019-12-04

 

Szervezet (adatkezelő):    Agrikusz Agrár Alkusz Zrt.
Székhely / cím: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 45. 1/3
Adószám: 24373953-1-06
Telefonszám: 62/645-463
Belső adatvédelmi felelős: Dr. Kalcsevics László
adatvedelmifelelos@agrikusz.hu
Adatkezelés megnevezése: “biztosítási bróker tevékenység. Az alkuszi megbízási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében független biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés.” megnevezésű adatkezelést
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88153/2015.
NAIH határozat – biztosítási bróker tevékenység – PDF
Adatkezelés megnevezése: “marketing. Marketing célú adatkezelés (hírlevél, telefonos és postai megkeresés). Az ügyfelek
általános és személyre szabott tájékoztatása az ajánlatokról.” megnevezés adatkezelést
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87967/2015.
NAIH határozat – marketing célú adatkezelés – PDF

 

Adatkezelési Tájékoztató PDF formátumban  letölthető a honlapunkról:

Érvényes: 2018. május 25-tól

Adatkezelési Tájékoztató PDF formátumban

 

Irányadó jog

Az Adatkezelési tájékoztatóra az európai unió joga és a magyar jog, különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet és a Bit. szabályai irányadók.


Kifejezések magyarázata

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Banktitok: minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

Biztosítási titok: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Értékpapírtitok: minden olyan, az ügyfélről a befektetési vállalkozás rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a befektetési vállalkozással kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik.

Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az Általános Adatvédelmi Rendelet 51. cikke alapján létrehozott független közhatalmi szerv.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére használják.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá a pénzügyi-, és a befektetési szolgáltatási szerződés megkötő természetes személy.

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától.

Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások.