MÉG NEM KÉSŐ CSATLAKOZNI AZ ÚJ KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERHEZ

Mezőgazdasági Krízisbiztosítás

Február 28.-ig megteheti!

Az állam a mezőgazdasági termelők időjárási és más kockázatok következtében kialakuló jövedelemingadozásainak mérséklése és a mezőgazdasági jövedelmek stabilizálása céljából mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert működtet.
A biztosítást és a támogatás elemeit ötvöző új eszköz a mezőgazdasági termelőknek nem felróható olyan kockázatokból fakadó jövedelemcsökkenés enyhítésére nyújthat segítséget, mint például az állat-és növénybetegségek., a piaci árak csökkenése, a termelés során felmerülő költségek növekedése.

A kérelmek benyújtására 2021. Február 28.-ig van lehetőség, melyet elektronikus úton tehetnek meg.

A rendszerhez önkéntes alapon, de legalább három évre csatlakozhat a termelő. A csatlakozást követően a termelő a csatlakozás évében használt földterülete és a csatlakozást megelőző évben tartott állatállománya alapján meghatározott krízisbiztosítási hozzájárulást fizet. Amennyiben a termelő tárgyévi jövedelme rajta kívül álló okból 30%-ot meghaladó mértékben visszaesik a tárgyévet megelőző három év átlagos jövedelméhez képest, krízisbiztosítási kompenzációra tarthat igényt. A jövedelem-kiesés 69,9%-ig kompenzálható. A kompenzáció forrása 30%-ban a termelői befizetésekből, 70%-ban az intézkedéshez kapcsolódó Európai Uniós vidékfejlesztési támogatásból áll.

Csatlakozási feltételek:

A rendszerben való részvétel során a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
A rendszerhez önkéntes alapon a csatlakozási kérelem benyújtásával lehet csatlakozni. A csatlakozási kérelmet a krízisbiztosítási szervhez minden év február 1-től február 28-ig lehet benyújtani.
Az a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv (a továbbiakban: Kincstár) által kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél csatlakozhat a rendszerhez, aki

  • a csatlakozás évében rendelkezik legalább három lezárt működési évvel,
  • a mezőgazdasági tevékenység bevételeit és költségeit elkülönítetten tartja nyilván a nem mezőgazdasági tevékenység bevételeitől és költségeitől,
  • készletnyilvántartást vezet,
  • eleget tesz gazdálkodásával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének (pl.: korcsoportonkénti állatállomány, hasznosított földterület mérete, növénykultúra, árbevétel, költség, hozam)
  • a csatlakozás évét megelőző 3 évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásában nem élt nemleges nyilatkozattételi jogával.

Amennyiben a termelő úgy dönt, hogy csatlakozik a rendszerhez, akkor tagságát a csatlakozási évtől számított harmadik év végéig nem szüntetheti meg.
A rendszerben csak a krízisbiztosítási szerv honlapján közzétett közlemény szerinti listán szereplő mezőgazdasági termékekkel lehetséges részt venni. A csatlakozó ügyfél azonban a listán szereplő, valamennyi mezőgazdasági termékével részt vesz, tehát nem biztosíthatja csak az állati termékek termeléséből elért jövedelmét, ha állattenyésztési tevékenység mellett növénytermesztéssel is foglalkozik.
A termelő által alkalmazott egyéb kockázatkezelési eszköz (agrárkár-enyhítési rendszer, mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás, országos jégkármérséklő rendszer) egyidejű alkalmazása esetén is lehetséges a rendszerhez való csatlakozás.

Bővebb információ a Magyar Államkincstár honlapján: 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet – a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól

 

Utolsó módosítás dátuma: 2021-02-18