2018. ÉVI MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁSI DÍJTÁMOGATÁS FELTÉTELEI

Mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás

A támogatási kérelem benyújtási módja és határideje

Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése érdekében:

VP3-17.1.1-16 – Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

 

A támogatási kérelem benyújtási módja és határideje:

A termelők az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (2018.04.03.-tól 2018.05.15.-ig) adhatják be támogatási kérelmeiket az Egységes kérelem felületén keresztül.
A május 15-ig beérkezett egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.

A támogatási kérelem a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási határnapját követően, benyújtható a jogvesztő határnapig (2018.06.11.-ig) azzal, hogy a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani!

A támogathatóság feltételei:

 1. ha a megkötött biztosítási szerződés adatait a biztosító a Magyar Államkincstár (MÁK) részére 2018. július 15-ig benyújtja;
 2. ha a biztosító illetve a szerződő fél az éves biztosítási díj befizetését a MÁK honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, a Kincstár honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen a tárgyév november 15-ig a MÁK részére igazolja;
 3. ha a biztosítási szerződés megfelel a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek.
 4. ha a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint és erről nyilatkozik.

A támogatás mértéke:

A 2018. évre rendelkezésre álló tervezett támogatási keretösszeg 4 Mrd Ft

Jelen Felhívás forrását az EMVA (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A maximális mérték a megfizetett éves nettó biztosítási díj 65%-a.

Túligénylés esetén az „A”, „B”, és „C” típusú módozatok támogatási mértéke továbbra is 55%, 40% és 40%. Mindhárom biztosítási szerződés csökkentett támogatási intenzitásának további csökkentése, egymáshoz képest azonos mértékben, az „A” típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 41,25%-áig, a „B” és „C” típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 30%-ig.

Tájékoztatásul:
2017-ban a következőképpen alakultak a százalékok:

 • A csomag: 49%
 • B csomag: 34%
 • C csomag: 34%

A felhíváshoz kapcsolódó mellékletek:

1 sz. melléklet: Fogalomtár
2 sz. melléklet: Mezőgazdasági biztosítás keretében a mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető mezőgazdasági biztosítási szerződés


Fontos tudnivalók:

 1. „Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra kizárólag egy biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás, függetlenül a biztosítás típusától. Ha a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra több díjtámogatott biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, akkor támogatás kizárólag a legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható, függetlenül a biztosítás típusától. Amennyiben a szerződéskötés dátuma megegyezik, úgy támogatás a magasabb támogatási összegű szerződés után nyújtható. „
  Forrás: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
  A Felhívás kódszáma:VP3-17.1.1-16
 2. Elemi káresemény: üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó aszálykár, belvízkár, felhőszakadás kár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár, viharkár; tűzkár, azzal,
  1. hogy a kárküszöba 2011. évi CLXVIII. törvény (továbbiakban Mkk. tv). 2. § 10. pontja szerinti felhőszakadáskár és az Mkk. tv. 2. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági árvízkár kockázatoknál a károsodott növénytábla biztosítási összegének 40%-a,
  2. az Mkk. tv. 2. § 2. pontja szerinti aszálykár, az Mkk. tv. 2. § 30a. pontja szerinti tavaszi fagykár, valamint az Mkk. tv. 2.§ 25a. pontja szerinti őszi fagykár kockázatok esetében üzemenként és növénykultúránként, Mkk. tv. 2. § 32a. pontja szerinti téli fagykár esetében táblánként nem haladja meg az 50%-ot.A biztosítási szerződések ettől a jogszabályi fogalomtól eltérő önrészesedést alkalmaznak! Kérjük, minden esetben olvassák át figyelmesen az ügyfél tájékoztatókat!
 3. Kockázatviselés helye: az egységes kérelemben feltüntetett azon terület, amely alapján a mezőgazdasági termelő kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettsége megállapításra kerül.
 4. A biztosítók megfelelő biztosítási szerződése és ÁSZF-jeinek előzetes ellenőrzése
  A mezőgazdasági termelő az uniós jogi aktusban foglaltak szerint az időjárási kockázatokra kötött és az e törvényben, valamint a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívásban (a továbbiakban: pályázati felhívás) foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági biztosítási szerződés (a továbbiakban: mezőgazdasági biztosítási szerződés) díjához támogatást vehet igénybe.
  A miniszter szakmai javaslata alapján az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter a biztosító tárgyév január 31-ig benyújtott kérelmére – az uniós jogi aktusban foglalt előírások teljesítésének vizsgálatát követően – a tárgyév március 31-ig előzetesen jóváhagyja a biztosító által alkalmazott mezőgazdasági biztosításra vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti szerződés különös szerződési feltételeit.

Forrás: 2011.évi CLXVIII. tv. a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más kockázatok kezeléséről szóló tv

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018-05-14