2019. évi mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás feltételei

Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése érdekében:

Olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 30 %-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak.

 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül!

 

VP3-17.1.1-16 – Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

 

Támogatási kérelem, határidők:

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani!

A támogathatóság feltételei:

 1. ha a megkötött biztosítási szerződés adatait a biztosító a Magyar Államkincstár (MÁK) részére meghatározott határidőre benyújtja;
 2. ha a biztosító, illetve a szerződő fél az éves biztosítási díj befizetését a MÁK honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, a Kincstár honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen a tárgyév november 15-ig a Magyar Államkincstár részére igazol;
 3. ha a biztosítási szerződés megfelel a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek.
 4. ha a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint és erről nyilatkozik.

A támogatás mértéke:

A támogatási összeg a tárgyév július 31-ig az egységes kérelemben bejelentett, illetve szeptember 30-ig, a biztosító által megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító, illetve a szerződő fél díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.

A 2019. évre rendelkezésre álló tervezett támogatási keretösszeg 5 Mrd Ft
Előző évekhez képest ez az összeg 1Mrd Ft-tal emelkedett.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség (megfizetett éves nettó biztosítási díj) 65 %-a.

Amennyiben a támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, a támogatás arányosan csökkentésre kerül azzal, hogy a rendelkezésre álló források függvényében a támogatás csökkentése az alábbi sorrendben történik: „C”40%-ig „B”40%-ig „A”55%-ig

Mindhárom biztosítási szerződés csökkentett támogatási intenzitásának további csökkentése, egymáshoz képest azonos mértékben, az „A” típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 41,25%-áig, a „B” és „C” típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 30%-ig.


Tájékoztatásul:

2018-ban a következőképpen alakultak a százalékok:

 • A csomag: 65%
 • B csomag: 40%
 • C csomag: 40%

„A” csomag kibővült a csonthéjas kultúrákkal,
„B” konstrukcióban csak ültetvény- és zöldségkultúra,
„C” konstrukcióban csak szántóföldi növénykultúra kap helyet,


Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás- csomagbiztosítás

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető alábbi biztosítási események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás:

a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) tavaszi fagykár,
f) őszi fagykár,
g) felhőszakadás kár,
h) viharkár,
i) tűzkár.

A módozatban releváns kultúrák jegyzékét a 2. számú Melléklet tartalmazza.


A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a 2. számú Mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető biztosítási szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre:

a) jégesőkár,
b) téli fagykár,
c) őszi fagykár,
d) viharkár,
e) tűzkár,
f) aszálykár,
g) mezőgazdasági árvízkár,
h) felhőszakadás kár,
i) tavaszi fagykár.

„B” csomag esetében az eddigi 5 kockázat helyett mind a 9 kockázat bármelyikére köthető lesz biztosítás.


A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás

A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás az „A” típusú és a „B” típusú mezőgazdasági biztosítási konstrukcióban nem szereplő biztosítási konstrukciókat tartalmazza, melynek keretében a következő biztosítási eseményekre köthető mezőgazdasági biztosítás:

a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) őszi fagykár,
f) tavaszi fagykár,
g) felhőszakadás kár,
h) viharkár,
i) tűzkár.

A fenti módozatokban releváns növénykultúrákat és a hozzá tartozó hasznosítási kódot a 2. számú Melléklet tartalmazza.

 


Fontos tudnivalók:

 1. „Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra kizárólag egy biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás, függetlenül a biztosítás típusától. Ha a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra több díjtámogatott biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, akkor támogatás kizárólag a legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható, függetlenül a biztosítás típusától. Amennyiben a szerződéskötés dátuma megegyezik, úgy támogatás a magasabb támogatási összegű szerződés után nyújtható. „Forrás: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
  A Felhívás kódszáma:VP3-17.1.1-16
 1. Elemi káresemény: üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó aszálykár, belvízkár, felhőszakadás kár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár, viharkár; tűzkár, azzal, hogy a kárküszöba) a 2011. évi CLXVIII. törvény (továbbiakban Mkk. tv). 2. § 10. pontja szerinti felhőszakadáskár és az Mkk. tv. 2. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági árvízkár kockázatoknál a károsodott növénytábla biztosítási összegének 40%-a,b) az Mkk. tv. 2. § 2. pontja szerinti aszálykár, az Mkk. tv. 2. § 30a. pontja szerinti tavaszi fagykár, valamint az Mkk. tv. 2.§ 25a. pontja szerinti őszi fagykár kockázatok esetében üzemenként és növénykultúránként, Mkk. tv. 2. § 32a. pontja szerinti téli fagykár esetében táblánként nem haladja meg az 50%-ot.
  A biztosítási szerződések ettől a jogszabályi fogalomtól eltérő önrészesedést alkalmaznak! Kérjük, minden esetben olvassák át figyelmesen az ügyfél tájékoztatókat!
 1. Kockázatviselés helye: az egységes kérelemben feltüntetett azon terület, amely alapján a mezőgazdasági termelő kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettsége megállapításra kerül.
 2. A biztosítók megfelelő biztosítási szerződése és ÁSZF-jeinek előzetes ellenőrzése
  A mezőgazdasági termelő az uniós jogi aktusban foglaltak szerint az időjárási kockázatokra kötött és az e törvényben, valamint a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívásban (a továbbiakban: pályázati felhívás) foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági biztosítási szerződés (a továbbiakban: mezőgazdasági biztosítási szerződés) díjához támogatást vehet igénybe.
  A miniszter szakmai javaslata alapján az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter a biztosító tárgyév január 31-ig benyújtott kérelmére – az uniós jogi aktusban foglalt előírások teljesítésének vizsgálatát követően – a tárgyév március 31-ig előzetesen jóváhagyja a biztosító által alkalmazott mezőgazdasági biztosításra vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti szerződés különös szerződési feltételeit.Forrás: 2011.évi CLXVIII. tv. a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más kockázatok kezeléséről szóló tv

 


A felhíváshoz kapcsolódó mellékletek:

1 sz. melléklet: Fogalomtár

2 sz. melléklet: Mezőgazdasági biztosítás keretében a mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető mezőgazdasági biztosítási szerződés

 

 


Utolsó módosítás dátuma: 2019-02-16